Briga Blue Bay Plans - בריגה - Briga

מיני פנטהאוז בניינים 1+2+5 - 4 חדרים - אפשרות א 2

דירה דגם 2 טיפוסית - בניינים 3+4 - 4 חדרים

דירה דגם 1 טיפוסית - בניינים 3+4 - 5 חדרים

קומת כניסה פנטהאוז 01 בניין 5

מיני פנטהאוז - בניינים 1+2+5 - 3 חדרים - אפשרות ב

מיני פנטהאוז - בניינים 1+2+5 - דגם 3

קומת גג פנטהאוז 01 בנין 5

הערה

כל המוצג הינו להמחשה בלבד, לרבות כיוונים, מידות, חומרי גמר או כל אינפורמציה אחרת מחומרי השיווק והם לצורכי המחשה בלבד. המסמכים והמידע שמחייב את החברה הם המסמכים שמהווים נספחים להסכם המכר החתום בין הצדדים בלבד, והם בלבד יחייבו את החברה.